Privacyverklaring Administratiekantoor Hoogkamer

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt deze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die we met u zijn overeengekomen;
• niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje derden);
• zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Neem contact op met ons op via deze link

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door Administratiekantoor Hoogkamer op zorgvuldige wijze bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Communicatie
Wanneer u ons mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar uw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Derden
Indien we gebruik maken van de diensten of uitvoering door derden, dan zullen wij deze derden pas toegang geven tot uw gegevens na uw schriftelijke toestemming. Administratiekantoor Hoogkamer verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Administratiekantoor Hoogkamer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en opgeslagen op beveiligde datacentra en servers. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten. Indien we in uw geval derden inschakelen gaat dit in overleg met u.

Website
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er door Administratiekantoor Hoogkamer geen informatie verzameld en verwerkt. Vult u het contactformulier op onze site in, dan komen die gegevens bij ons binnen in ons mailarchief. Deze gegevens worden opgeslagen in ons mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Deze gegevens bewaren we echter zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.
We zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.
Onze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt overigens een maximumtijd van vier weken.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op deze site en de manier hoe we uw gegevens verwerken. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze werkwijze kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen
Administratiekantoor Hoogkamer stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze privacyverklaring is:
Administratiekantoor Hoogkamer
Produktieweg 9
2404 CC Alphen aan den Rijn
T: 0172 240 270
M: 06 1441 0206
KvK: 52584836

Vragen over het privacybeleid kunnen per post worden gesteld of per mail via info@administratiekantoor-hoogkamer.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Uiteraard helpen we u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet uitkomen met ons, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de contactgegevens die op hun site te vinden zijn: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.